Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Муроване Львівського району Львівської області

Дата: 01.09.2021 15:17
Кількість переглядів: 475

Загальні положення

1. Замовник СЕО

Мурованська сільська рада територіальна громада Львівського району Львівської області (вул. Польова, 65, с. Сороки-Львівські, Львівська область, 81120).

ЄДРПОУ: 04369707

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Генеральний план села розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральний план розробляється на підставі рішення Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського району Львівської області №227 від 08.04.2021 р.

Генеральний план села Муроване передбачає:

 • організацію розроблення плану зонування та детальних планів територій, визначених генеральним планом для містобудівних потреб;
 • організацію розроблення детального плану території проектованої промислової зони для оформлення містобудівних умов і обмежень з розроблення проектно-кошторисної документації з ефективного використання земельних ресурсів, будівель і споруд, інфраструктури;
 • визначення джерел бюджетного фінансування, терміни добудови існуючих та будівництва локальних очисних споруд, місцевих очисних споруд, пождепо, водонапірної насосної станції;
 • проведення аналіз стану виконання інвестиційних зобов’язань власниками нерухомого майна (будівлі проектованої промзони, малі підприємства), щодо збереження, ефективного використання, дотримання термінів початку експлуатації, створення робочих місць, наповнення бюджету 
 • організація розроблення детальних планів територій комплексної садибної забудови кварталів з визначенням черговості створення та джерел фінансування транспортної та інженерної інфраструктури.
 • здійснення комплексу заходів із залученням громадськості щодо докорінного покращення загального благоустрою території житлової, громадської, виробничої забудови, водотоків, впорядкування фасадів, елементів огорож, тротуарів, озеленення, зовнішнього освітлення та ін.

Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Проект розроблятиметься відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закону України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Муроване – село в Україні, у Львівському районі Львівської області. Населення – 4421 особа. Орган місцевого самоврядування – Мурованська сільська ТГ.

Проектована територія характеризується різноманітністю природних умов, що зумовлено географічним положенням, геологічною будовою і характером поверхні. За геологічною будовою район належить до Волино-Подільської частини Руської платформи. В основі геологічної будови території планування є докембрійський фундамент, який представлений давніми породами протерозойської групи: товщами пісковиків, алевролітів, аргілітів, базальтів і туфів.  На докембрійському фундаменті залягають  породи кембрійської системи: пісковики і алевроліти. Над ними породи ордовицької і силурійської систем: вапняки і аргіліти. Вище йдуть породи девонської (вапняки, доломіти, аргіліти. пісковики), кам’яновугільної (кам’яне вугілля, вапняки, доломіти, аргіліти. пісковики), юрської (гіпси, вапняки, доломіти, аргіліти) та крейдової систем (мергелі, вапняки, крейда).

На поверхні залягають четвертинні породи, які представленні елювіально-делювіальними (супіски, лесовидні суглинки, піски), еоловими (піски), еолово-делювіальними (леси, піски) та алювіальними відкладами (супіски, піски, гравій). 

Згідно геоморфологічного районування Львівської області, територія планування  відноситься до Пасмового Побужжя, яке є окремим районом в межах розчленованих, пасмових, акумулятивно-денудаційних височин Поділля і Розточчя.

Пасмове Побужжя характеризується наявністю ряду підвищень у вигляді пологих пасм, які простягаються зі заходу на схід (більшість з них – паралельно одне до одного). Воно є відносно низинною областю, обмеженою досить урвистим уступом від Розточчя, Львівського плато і (частково) Львівського Опілля. Абсолютні висоти не перевищують 284 м, а довжина пасм – від 6 до 10 км.

Клімат району помірно-континентальний з порівняно м'якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна температура повітря – +7,°С. За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні - 200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с.

Згідно з гідрогеологічним районуванням досліджувана територія лежить у південно- західній частині Волино-Подільського артезіанського басейну, де основні водоносні горизонти пов'язані з відкладами опільської світи баденію та львівської маастріхту. У цих відкладах за рахунок добрих колекторських властивостей спостерігається висока ступінь водоносності.

Особливо цінних земель на території сільської ради немає.

При проведені оцінки території села Муроване виявлено ряд інженерно-геологічних, санітарно-гігієнічних та планувальних факторів, що створюють деякі обмеження для вільного розвитку та забудови села, які вимагають додаткових заходів та коштів при освоєнні території.

Стан навколишнього середовища вважається задовільним, таким що вимагає додаткових заходів по інженерній підготовці території.

Генеральним планом передбачено влаштування виробничих територій, території кварталу житлової забудови, території озеленення загального користування, території об’єктів інженерної інфраструктури.

4. Ймовірні наслідки

а) Оновлення Генерального плану села Муроване Львівського району Львівської області не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Оновлення генерального плану населеного пункту сприятиме забезпеченню оптимізації функціонального призначення території, розвитком інфраструктури, поліпшення умов життєдіяльності населення в тому числі стану довкілля.

Передбачається забруднення атмосферного повітря автотранспортом. Будівництво виробничих чи складських об’єктів зумовить появу стаціонарних джерел викидів забруднювальних речовин.

Можливе забруднення водного середовища внаслідок незабезпечення всієї території населеного пункту водопостачанням та водовідведенням.

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Порушення ґрунтів може відбуватись під час будівництва будівель (трансформація шарів землі) та руху транспортних засобів.

З огляду на характер проектних рішень, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Передбачається позитивний вплив внаслідок озеленення території та створення санітарно-захисних смуг з дерев та чагарників навколо виробничих підприємств.

б) Ділянки з природоохоронним статусом відсутні. Щодо обмежень за вимогами охорони об’єктів археологічної спадщини необхідне розроблення та дотримання рекомендацій щодо збереження таких об’єктів.

в) Зважаючи на географічне положення с. Муроване, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генплану села для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки план дій є стандартним способом для розроблення генерального плану села з використанням найкращих доступних методик.

Територіальні альтернативи не розглядаються у зв’язку з неможливістю перенесення об’єкту оцінки будь-яку іншу територію.

Розроблення та реалізація генплану здійснюватиметься з урахуванням діючих вимог санітарного та природоохоронного законодавства. При проектуванні враховуватимуться містобудівні обмеження та особливості території.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

 • доповіді про стан довкілля.
 • статистичну інформацію.
 • фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.
 • дані моніторингу стану довкілля.
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генплан, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень генплану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генплану населеного пункту на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших сільських населених пунктах, першочергово, щодо:

 • формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
 • вдосконалення структури вуличної мережі, організація руху транспорту;
 • розвитку інженерної інфраструктури;
 • оптимізації виробничих, комунальних територій, забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;
 • визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на території населеного пункту;
 • проведення реконструкції споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

 • основні цілі генерального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 • характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;
 • опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків
 • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану населеного пункту;
 • обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану міста для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
 • резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Мурованська сільська рада територіальна громада Львівського району Львівської області (вул. Польова, 65, с. Сороки-Львівські, Львівська область, 81120).

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Муроване Львівського району Львівської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Увага тестове опитування! Чи буде для Вас корисним запровадження електронних опитувань?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь