Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с.Сороки-Львівські Мурованської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області.

Дата: 20.03.2019 11:59
Кількість переглядів: 1114

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану с.Сороки-Львівські Мурованської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області.

 

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Мурованська сільська рада ОТГ Пустомитівського району Львівської області, (с. Сороки-Львівські, вул. Польова, буд. 65, 81120), ЄДРПОУ: 04369707

 

Вид та основні цілі документа державного планування

         Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Мурованської сільської ради ОТГ. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Завданнями генерального плану є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

При розробленні генерального плану враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території області, Схема планування території району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». На підставі генерального плану будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст.19, зокрема, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

 

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у регіоні.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається територія проектування, є:

 1. Атмосферне повітря

- вплив автотранспорту та промислових підприємств.

 1. Водні ресурси
  • забруднення стічними водами, які утворюються в процесі життєдіяльності населення та господарств;
  • зношена водопровідна мережа, наслідком якої є зверхнормативні витрати води;
  • недостатнє очищення стоків від фосфатовмісних сполук;
  • відсутність централізованої каналізації в більшості населених пунктах.
 2. Земельні ресурси
  • інтенсивне сільськогосподарське використання земель;
  • зниження родючості грунтів;
  • наявність заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.
 3. Здоров’я населення
  • незадовільна якість питної води.
 4. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • недостатній рівень заліснення району;
 • відсутність закріплених на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 1. Поводження з відходами
  • наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;
  • незадовільний рівень централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ;
  • відсутність об’єктів з обробки твердих побутових відходів.

 

       Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства.

 

 

Таблиця 1

Цілі охорони довкілля

 відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств.

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Водні ресурси

Забруднення стічними водами, які утворюються в процесі життєдіяльності населення та господарств.

Зношена водопровідна мережа, наслідком якої є зверхнормативні витрати води.

Незадовільна якість води.

Недостатнє очищення стоків від фосфатовмісних сполук.

Відсутність централізованої каналізації в більшості населених пунктах.

Охорона, екологічне оздоровлення та відтворення водних обєктів.

Визначення розмірів і меж водоохоронних зон.

Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво чотирьох групових водозабірних споруд з підземного вододжерела для водопостачання населених пунктів.

Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах.

Земельні ресурси

Інтенсивне сільськогосподарське використання земель, зниження родючості грунтів, наявність заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.

Передача пестицидів спеціалізованій організації для знешкодження або перезатарення і забезпечення належного зберігання.

Лісові ресурси

Недостатній рівень заліснення району.

Створення лісових захисних насаджень на еродованих землях, вздовж водних обєктів та полезахисних смуг.

Поводження з відходами

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ, незадовільний рівень централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ, відсутність обєктів з обробки твердих побутових відходів.

Розвиток інфраструктури збирання та перевезення ТПВ; створення потужностей з обробки та переробки відходів; будівництво, реконструкція, упорядкування полігонів та сміттєзвалищ; створення потужностей з утилізації відходів; рекультивація виведених з експлуатації полігонів.

 

 

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та обєктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, повязаних із виконанням генерального плану, наступні:

 • реконструкція існуючої централізованої системи каналізування, влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
 • реконструкція і модернізація водопровідного господарства, що дасть змогу  зменшити витрати води, а також підвищити якість питної води;
 • відновлення та створення нових площ лісових захисних насаджень, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони промислових підприємств, сприятиме охороні та відновленню грунтів;
 • звільнення території району від несанкціонованих сміттєзвалищ позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

 

Розгляд альтернатив

У контексті СЕО с.Сороки-Львівські і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Мурованська сільська рада ОТГ.

 

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Увага тестове опитування! Чи буде для Вас корисним запровадження електронних опитувань?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь